Tradisies

Tradisies

 

HUIS HERMANN DAVIN TRADISIES

 

KOSHUIS_DORP_RUGBY_1

TRADISIESRESPEK:

Respek is ‘n hoë prioriteit en word sigbaar vergestalt:

Senioriteit: By deure (eetsaal en koshuis) geniet die meer senior persoon/leerders voorkeur.

Eetsaal – wanneer instap vir etes-, stap die senior leerders eerste en neem ook eerste hul sitplekke in.

Groet: Wanneer ‘n seun sit (groep of induvidueel) word daar van hulle verwag om op te staan en te groet wanneer die senior persoon verbystap, Indien ‘n seun sy koshuispet op het, word daar verwag om die pet met sy regterhand te raak terwyl hy groet.

 

KOSHUISVLAG:

Word elke oggend gehys en elke aand gestryk deur die bestuurskomiteelid wat die dag aan diens is.

 

RAMMER:

Die rammer is deel van die kanon se toerusting en dien as hoogste simbool van gesag. Aan die einde van ‘n dienstermyn oorhandig die President van die koshuis die rammer – as simbool van gesag – aan die nuutverkose President.

 

KOSHUISVERJAARSDAG: 6 OKTOBER 1953

Vieringsdatum in derde kwartaal

Aktiwiteite:

Spesiale ontbyt vir die seuns.

Pouse: Verjaarsdagkoek en koeldrank by die koshuis.

Pa- en seunaand:

Pa’s word uitgenooi as gaste die aand.Elke gang bou ‘n lapa waar die aand saamgeëet en gekuier word.

Vestiging van nuwe tradisie wat deur die betrokke jaar se matrikulante gevestig is.

Hoogtepunt van die aand: GATVAS-bemanning vuur ‘n loskruit rondte om die nuwe lewensjaar aan te kondig.

 

KOSHUISDINEE

– Vierde kwartaal.

– Dinee word deur graad 10-seuns en ouers aangebied.

– Drag is formeel: graad 12-seuns senior drag, graad 8-11 skoolklere.

– Graad 12 seun nooi ‘n metgesel.

Toekennings:

§ Beste akademiese prestasie per graad

§ Skiwi van die jaar

§ Raak-rugby, “pool”, tafeltennis, veerpyltjie en avontuurgolf wenners

§ Veelsydigste leerling junior/senior

§ Netste gang

§ Sportman van die jaar junior/senior

Oorhandiging van pettossels aan leerders en personeellede.

 

 

OPLEGGING VAN SWAARDE:

Swaarde word deur oud-leerlinge, tot die laaste 10 jaar, in swaardegalery opgelê om lewenslange verbintenis met Huis Hermann Davin te verewig.

– Met die jaarlikse koshuisdinee word 10 jaar terug se matrikulante uitgenooi om hulle jaargroep se swaard in die swaardegalery op te lê.

– Aangesien 1999 matrikulante hierdie tradisie gevestig het, is vir hierdie jaargroep ‘n goue swaard gemaak. Die swaard word apart hanteer en word gebruik vir die inswering van die leiergroep in die koshuis.

 

STOELE IN DIE EETSAAL:

– Kategorie stoele

– Bestuurkomitee

– Tafelhoofde

– Graad 7 – 11

– Graad 8: Krukkie

 

DAVIN-KLOK

Die klok word tydens die volgende geleenthede gelui:

1.1 Met die afsterwe van ‘n inwoner of oud-inwoner as blyk van eerbetoon tydens stiltetyd om 21:30.

1.2 Die inlywing van graad 8’s.

1.3 Laaste dag van matrikulante in koshuis.

1.4 Die oggend wat die skool sluit vir vakansies of vakansiedae.

1.5 Vrydagoggende met die aanbreek van die naweek.

1.6 Voor belangrike gebeurtenisse en geleenthede.

 

Die klok word deur die volgende persone gelui:

2.1 Graad 8 en nuwe seuns tydens hulle inlywing.

2.2 Graad 12-leerlinge tydens hulle afskeid.

2.3 Die President van die VKR of lid van die bestuurkomitee aan diens op dae soos reeds genoem.

 

Verantwoordelikheid vir klok:

3.1 Elke inwoner van Huis Hermann Davin is verantwoordelik om toe te sien dat die tradisies rondom die klok streng nagekom word.

3.2 Tot en met die Groentjiekonsert staan graad 8-leerlinge by die klok wag vanaf 14:00 – 19:00.

 

KANON: “GATVAS”

INLIGTING VAN GATVAS:

– Tipe: G1/25 ponder

– Gewig: 1 800 kg

– Oorsprong: Brittanje

– Aanwendingsafstand: 12 300 m

– Aanwending: In gebruik in Suid-Afrika vanaf 1942

(Tweede Wêreldoorlog) tot 1989

– Geskenk aan Huis Hermann Davin: Artillerieskool – Potchefstroom

 

TRADISIE:

– 6 Bemanningslede (Matriekseuns).

– Ontvang opleiding in G1 kanon te Potchefstroom.

– Deurlopende skoonmaak en instandhouding van kanon deur bemanningslede.

– Skiet loskruit-rondte met koshuisverjaarsdag.

– Wagstaan: Graad 8-leerlinge staan wag vanaf 14:00-19:00 tot en met die groetjiekonsert.

 

INLYWING VAN GATE-TOE (GR 11 GANG)

JUK

Verteenwoordig die tradisie dat die graad 11’s toegang tot die matriekgang moet verwerf.

Die juk simboliseer dat jy as inwoner van Gate-Toe bereid is om:

– onder die juk te buig: Om gesag te erken.

– in die juk te werk:Om met roetine en dissipline ‘n voorbeeld te stel.

– in dieselfde juk te trek:Om met spanwerk en samehorigheid die koshuis as seniors te lei.

 

“As jy die juk in jou jeug dra word jy ystersterk vir die toekoms”

 

OSSEWA

Op 15 Augustus 2002 geskenk aan Huis Hermann Davin deur die Nel-familie na wie Nelspruit vernoem is. Jaarliks gebruik tydens die inlywing van graad 11’s in die matriekgang en simboliseer die gees van samehorigheid en spanwerk wat eie is aan die senior manne van Huis Hermann Davin.

DIE BROUHUIS

Brouer:

Dra voorgeskrewe drag.

Weekliks ‘n heildronk op nuuswaardigheid in matriekgang.

Reëlings, beheer en toesig in koffiekroeg.

Lid van ererol.

 

Koffiebekers:

Matrikulant ontvang persoonlike koffiebeker.

Bekers geplaas in bekergalery.

Toegang:

Slegs matrikulante.

Koffiebreuk in die aand.

Gangvergaderings.

 

KOSHUISPET

TRADISIES: PETDRAERS

Graad 8 Koshuisinwoners – na ontheffing

Graad 9 – 12 Koshuisinwoners.

Diensdoenende koshuispersoneel.

Oud-koshuisleerlinge vanaf 2002 en daarna in koshuis.

Oud-diensdoenende personeel vanaf 2002 en later aan NHS verbonde.

 

Gebruike en Tradisies:

Nuwe personeel en kosgangers ontvang pette met graad 8-ontheffing.

Pette word nie as sosiale pet gedra nie en word op korrekte wyse gedra.

Raak pette met regterhand as hoër gesag gegroet word.

 

Geleenthede waar pette gedra word:

Amptelike koshuisvergaderings: Personeel, VKR en kosgangers.

Graad 12 kosgangers: senior drag by skool en ander funksies.

Koshuisdinee en prysuitdeling by skool.

Koshuisverjaarsdag: by skool en tydens pa-en-seunaand.

Inswering van brouer, kanonbemanning, bestuurkomitee, VKR.

Ontheffing van graad 8-kosgangers.

Afskeid van graad 12-kosgangers.

Besoeke van belangrike gaste.

Belangrike seremonies waar klok gelui word.

Spesiale geleenthede kan bepaal word.

 

Tossels:

Indien ‘n tossel toegeken is, mag die persoon dit altyd in dei toekoms dra.

Tossels vir president, VKR, kanonbemanning en brouer oorhandig met inhuldiging.

Tossels vir jare in koshuis gedoen na voltooide jare en wel tydens die koshuisdinee.

Tossels vir prestasie gelewer en toekennings op koshuisdinee word oorhandig met aankondiging van toekenning.

 

Tossel: Kleure

Groot Maroen : President VKR

Maroen : VKR-bestuur

Silwer : Verteenwoordigend koshuisraad

Goud : Brouer; Kanonbemanning; Prestasies en toekennings soos tydens

koshuis-dinee gemaak.

Groen : Voltooide jare in Huis Hermann Davin.

Wit : Personeel: Voltooide diensjare in koshuis.

Groot wit : Tien of meer voltooide diensjare deur personeel in koshuis.

 

ORRELIS:

Jaarliks aangewys.

Toekenning op koshuisdinee.

Geleenthede vir optrede:

· Aandgodsdiens.

· Sing van koshuislied Donderdagaande.

· Kerssangaande.

 

RAAKRUGBY:

Uitdunne na aandetes, in die week van die kompetisie.

Toekennings: speler van die wedstryd, trofee vir die wenspan.

Voorwedstryd: personeel en die res van die koshuis.

‘n Koshuisbraai gehou op die sportveld na wedstryde.