Gedragskode: Koshuis

1. Algemeen

1.1 In hierdie Koshuisgemeenskap is ‘n gedragskode noodsaaklik om die opvoedkundige doelstellings van die koshuis te  bereik.

1.2 Orde, dissipline en respektering van elke individu vorm die grondslag vir sukses en ‘n gelukkige koshuisgemeenskap.

1.3 Christelike beginsels dien as  grondslag  vir die gedragskode. Volle geloofsvryheid word egter aan elke individu gewaarborg.

1.4 Hierdie gedragskode erken die volgende: Die Onderwyswette, die wet op Basiese
Menseregte en die gedragskode vir personeel.

 

2. Doelstellings
2.1 Om aan elke leerder die volle geleentheid te gee vir optimale verwerkliking van vermoëns en talente op alle opvoedkundige terreine waarop die koshuis hom mag begeef.

2.2 Om aan elke leerder die geleentheid te gee om hom/haar maksimaal voor te berei vir die volwasse lewe en ‘n saakmakende rol te speel.

2.3 Om aan elke leerder sekuriteit en geborgenheid te bied in die koshuisgemeenskap as ‘n unieke individu met sy/haar besondere eienskappe en behoeftes.

2.4 Om leerder die beginsel aan te leer van: om vir mekaar om te gee en mekaar se belange op die hart te dra in ‘n gees van samewerking en ondersteuning.

2.5 Om aan elke leerder ‘n veilige omgewing daar te stel waar fisiese beserings sover menslik moontlik beperk word.

2.6 Om as koshuis en ouers in vennootskap die beste aan die kind te bied deur effektiewe kommunikasie.

 

3. Voogstelsel – gedesentraliseerd
Om bogenoemde doelstellings te kan bereik is ‘n gedesentraliseerde voogstelsel noodsaaklik  en bestaan uit die volgende fasette:
• Hoof
• Gangvoogde in koshuise
• Senior Huisvaders
• Buitemuurse aktiwiteite – Afrigters
• Buitemuurse aktiwiteite – Voogde
• Verteenwoordigende Koshuisraad (VKR)
• Ouers

4. Koshuisreëls en orde-reëls

Elke leerder verbid hom/haar tot:

4.1 Opvoedkundig
• Pligsgetroue skoolwerk en getroue skoolbywoning.
• Bywoning van die totale kurrikulêre- en buitekurrikulêre  program.
• Bywoning van kursusse soos deur die hoof gereël.

4.2 Kleredrag en voorkoms: Sien kleredrag

4.3 Koshuisterrein
• Die koshuisterrein mag nie sonder toestemming deur koshuisvader verlaat word nie en koshuise mag ook nie gedurende skoolure besoek word nie.
• Die swembad en gimnastieksaal mag slegs onder toesig van onderwysers of gimnasium personeel gebruik word.
• Klipgooiery, natgooiery , rowwe speletjies en bakleiery word  verbied.
• Rook, alkoholiese drank, gewoontevormende middels en onaanvaarbare seksuele gedrag word  verbied.
• Koshuisterrein – geboue en toerusting, moet met sorgsaamheid benut word.
• Rommelstrooi op terrein en in gebou is  verbode.
• Geen leerder mag self met ‘n motor / motorfiets koshuis toe kom nie.
4.4 Algemeen
Daar word verwag dat leerders die koshuis se etos sal uitleef ten alle tye.

4.5 Orde-reëls
Behalwe bostaande algemene koshuisreëls, bestaan daar ook orde-reëls wat toegepas word vir die handhawing van goeie dissipline en orde en om die koshuis se totale werking en funksionering te rig.

5. Dissiplinêre stelsel

5.1 Hierdie stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerders en die beheerliggaam.
5.2 Elke situasie moet  op meriete hanteer word.
5.3 Hulpgewing aan leerlinge word  vooropgestel.
5.4 Toepassing van tug geskied nadat skuld bo alle twyfel vasgestel is.
5.5 Tydelike uitsluiting is dadelik van krag en geld vir alle fasette van koshuisaktiwiteite.
5.6 Uitsluiting uit die koshuis a.g.v. ernstige oortredings: toelating gaan gepaard met ‘n heraansoek tot die koshuis.
5.7 Waarsku leerder en ouer altyd t.o.v. die tug met die volgende oortreding.
5.8 Om die dissiplinêre stelsel van die koshuis te laat aansluit by dié van die skool, maak die koshuise ook gebruik van ‘n debietpunt stelsel.
5.9 Die volgende oortredings word gelys met die aanbevole tug.

Oortreding

Ouer-onderhoud           Ja/Nee              TUG                                      DEBIETPUNT

Ernstige oortredings

Drankgebruik                                                             x1           JA                      Kwartaal uit koshuis.
Drankgebruik                                                             x2           JA                      Permanente uitsluiting.
Diefstal                                                                        x1            JA                      Kwartaal uit koshuis.
Diefstal                                                                        x2            JA                      Permanente uitsluiting.
Rook                                                                            x1            JA                      1 week uit koshuis.
Rook                                                                            x2            JA                      1 maand uit koshuis.
Rook                                                                            x3            JA                      Permanente uitsluiting.
Seksuele wangedrag                                                                  JA                      Kwartaal uit koshuis.
Terrein verlaat sonder
toestemming                                                                               JA                       Kwartaal uit koshuis
Onwettig uitteken                                                                      JA                       Kwartaal uit koshuis
Vandalisme                                                                                 JA                       Kwartaal uit koshuis
Baklei                                                                                           JA                       Handel volgens meriete
Viktimisasie/Groep/Organiseerd                                           JA                       1 Week uit koshuis.

 

Ander oortredings

Breekware verwyder uit eetsaal                                             NEE                                                                -40
Rondloop na ligte uit                                                                 JA                                                                    -30
Baklei (minder ernstig)                                                            JA                                                                    -50
Nie uitteken tydens naweek                                                    JA                                                                    -50
Nie uitteken in middag                                                             JA                                                                    -30
Uitdaging van gesag                                                                  JA                                                                    -50
Verbode tye in koshuis                                                             NEE                                                                 -30
Verbode terrein                                                                         NEE                                                                -50
Vuil taal                                                                                       NEE                                                                -50
Voorkoms (skeer/hare/skoene)                                             NEE                                                                 -20
Vandalisme/Saakbeskadiging (minder ernstig)                   JA                       Finansiële implikasie.        -50

 

Minder ernstige oortredings
Kamer slordig.                                                                           NEE                                                                 -10
Rondloop tydens studie                                                            NEE       Gebruik oordeel:ouer te kontak  -20
Musiek/selfoon wat pla tydens studie                                   NEE                                                                 -10
Raas tydens studie                                                                   NEE                                                                 -20
Eetsaal oortredings                                                                  NEE                                                                 -20
Laat vir aktiwiteit                                                                    NEE                                                                 -10
Netheid van kamer                                                                  NEE                                                                 -10
Rommelstrooi                                                                           NEE                                                                 -20

5.10 Tug op debietpunte: Op 50 punte word ‘n leerder 1 middag (15:00-17:15) ingespan om take te verrig in belang van die koshuis.

 

6.  Akademiese vordering

6.1 Akademiese vordering is uiters noodsaaklik vir koshuisgangers. ‘n Hoë akademiese standaard moet te alle tye  gehadhaaf word.

6.2 Leerlinge wat nie aan ‘n minimum standaard voldoen nie, kan in ‘n studiesaal geplaas word om onder toesig van ‘n verantwoordelike persoon te studeer.

6.3 Genoegsame studietyd word ingeruim vir kosgangers om akademies te vorder.

6.4. Indien ‘n kosganger nie die jaar slaag nie, verbeur hy/sy toegang tot die koshuis vir die volgende jaar. heraansoek moet gedoen word om weer plek tot die koshuis te kry.

 

7. Verteenwoordigende koshuisraad (VKR)
Sien reglement van VLR en VKR.
Hierdie demokraties verkose raad is bemagtig om leiding te neem onder leerlinge t.o.v. die uitlewing van die gedragskode.

Geen dissiplinêre stappe mag deur die rade self toegepas word nie  –  maar wel die identifisering van die probleme en die aanmelding daarvan.

8. Onderneming van elke leerder (CREDO)
HIERMEE ONDERNEEM EK _________________________________________________
AS LEERDER VAN HUIS MARÉ / HUIS HERMANN DAVIN  DAT:

8.1 Ek die koshuisskap aanvaar en dat ek  na die beste van my vermoë, die pligte en verantwoordelikhede wat hiermee saamval, sal uitvoer.

8.2 Om altyd, waar ek my ookal mag bevind, my persoonlike optrede, hetsy voorkoms en taal, onberispelik te hou, sodat ek my koshuisskap waardig mag wees.

8.3 Om altyd lojaal teenoor my koshuis, onderwysers, leerderleiers en elke leerder te wees, sodat die goeie naam en gees van my koshuis nie geskaad sal word nie.

8.4       Om die volgende beginsels te onderskryf en uit te leef:
8.4.1 Regverdigheid, billikheid, blymoedigheid, minsaamheid en vriendelikheid teenoor my medekosgangers.
8.4.2 Getrouheid aan die reëls, gedragskode en etos van my koshuis.